0
0

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم

2290 بازدید

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم

حل کامل فعالیتهای درس اول فصل 1 ریاضی هشتم

پاسخ تشریحی و کامل فعالیت فصل 1 ریاضی هشتم – یادآوری عددهای صحیح

پاسخ فعالیتهای درس اول ریاضی هشتم

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

 

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

با انجام دادن تمرین های زیر، آنچه را در سال گذشته دربارۀ عددهای صحیح یاد گرفته اید، مرور کنید.

1. برای هر حرکت روی محور، یک عدد بنویسید.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

نکته : می دانید که عدد مربوط به هر حرکت، همان تعداد واحدهای طی شده روی محور است. اگر حرکت به سمت راست محور انجام شده باشد، علامت (+) و اگر حرکت به سمت چپ انجام شده باشد، علامت (-) خواهد بود.


2. جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

نکته : برای نوشتن قرینۀ هر عدد، کافی است یک علامت (-) پشت آن قرار دهیم.


3. حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

نکته : دقت داشته باشید که:

در جمع و تفریق عددهای صحیح، اگر عددها هم علامت بودند، یکی از علامت ها را نوشته و بدون در نظر گرفتن علامت ها، اعداد را با هم جمع می کنیم.

در جمع و تفریق عددهای صحیح، اگر عددها هم علامت نبودند، علامت عدد بزرگ تر را می نویسیم و بدون در نظر گرفتن علامت ها، عدد کوچک تر را از هدد بزرگ تر کم می کنیم.

در ضرب و تقسیم اعداد صحیح، ابتدا باید علامت حاصل ضرب یا تقسیم را تعیین کنیم، سپس عددها را بدون در نظر گرفتن علامت ها، در هم ضرب یا بر هم تقسیم کنیم.

برای تعیین علامت، می توانید از جدول زیر استفاده کنید.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم


4. حاصل عبارت ها را با توجه به ترتیب عملیات به دست آورید.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

برای حل این فعالیت به مراحل زیر دقت کنید.

1. محاسیۀ عبارت داخل پرانتز: اگر چند پرانتز تو در تو داشته باشیم، محاسبه را از داخلی ترین پرانتز شروع می کنیم.

2. توان و جذر

3. ضرب و تقسیم: اگر چند ضرب و تقسیم داشته باشیم، محاسبه را از عملیات سمت چپ شروع می کنیم.

4. جمع و تفریق


5. عبارت 29 – 37 + 43 – را چهار دانش آموز محاسبه کرده اند. راه حل هر یک را توضیح دهید.

راه حلّ علی :

35 – = 37 + 72 – = 37 + 29 – 43 – = 29 – 37 + 43 –

توضیح  : علی با توجه به خاصیت جابه جایی جمع، ابتدا اعداد هم علامت را کنار هم قرار داده و حاصل جمع اعداد هم علامت را به طور جداگانه به دست آورده است. در نهایت، حاصل جمع جواب های به دست آمده را که هم علامت نیستند، محاسبه کرده است.

راه حلّ مجتبی :

35 – = 8 + 43 – = 29 – 37 + 43 –

توضیح : مجتبی از راست به چپ شروع کرده و حاصل هر عملیات را که به آن رسیده، به دست آورده است.

راه حلّ مرتضی :

35 – = 29 – 6 – = 29 – 37 + 43 –

توضیح : مرتضی از چپ به راست شروع کرده و حاصل هر عملیات را که به آن رسیده، به دست آورده است.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

شما کدام راه حل را می پسندید؟ چرا؟

آیا راه حلّ دیگری برای پیدا کردن حاصل این عبارت سراغ دارید؟

(پاسخ توسط دانش آموزان باید ارائه گردد)


پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

1. حاصل عبارت های زیر را با روش مورد نظر خود به دست آورید.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس


2. حاصل عبارت 2 – 7 – 3 + 10 را به دو روش حساب کرده ایم. کدام درست و کدام نادرست است؟ توضیح دهید.


3. قبل از انجام دادن محاسبات در عبارت های داده شده خود دقت، و با دسته بندی مناسب، راه ساده ای پیدا کنید. راه حلّ خود را با راه حل های دوستانتان مقایسه کنید و ان گاه با ماشین حساب، درستی پاسخ های خود را بررسی کنید.

پاسخ کار در کلاس 2 صفحه 3 ریاضی هشتم

نکته : در جمع و تفریق اعداد، اگر اعداد قرینه وجود داشته باشند (مانند 21+ و 21-)، به دلیل اینکه حاصل جمع آنها صفر می شود؛ می توان آنها را از محاسبات حذف کرد.


4. یکی از ریاضی دانان بزرگ در کودکی جمع عددهای از 1 تا 100 را با روشی ابتکاری محاسبه کرد.

پاسخ کار در کلاس 4 صفحه 3 ریاضی هشتم


5. حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. روش کار را توضیح دهید.

پاسخ کار در کلاس 5 صفحه 5 ریاضی هشتم

اعدا را به صورت جفت جفت طوری دسته بندی می کنیم که حاصل جمع هر دسته، مقداری ثابت ( در اینجا 2+) شود. سپس تعداد جفت ها را در حاصل جمع هر دسته ضرب می کنیم.

پاسخ کار در کلاس 5 صفحه 5 ریاضی هشتم

ابتدا حاصل هر پرانتز را به دست می آوریم، سپس اعدا به دست آمده را در هم ضرب می کنیم.می بینیم که اعدا صحیح از 9 شروع شده و در یکدیگر ضرب می شوند تا به 11 برسند. چون در میان اعداد صحیح از 9 تا 11- صفر نیز وجود دارد، حاصل ضرب کل عبارت نیز صفر خواهد شد.


6. ابتدا در مربع های خالی علامت های «+» و «-» بگذارید؛ سپس، عبارت داده شده را محاسبه کنید و همۀ عددهای صحیح ممکن را که به دست می آیند از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

پاسخ کار در کلاس 5 صفحه 5 ریاضی هشتم


پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

در جاهای خالی علامت «+» و «-» را طوری قرار دهید که حاصل عبارت زیر، بزرگ ترین مقدار ممکن شود.

پاسخ فعالیت صفحه 4 ریاضی هشتم

در زیر، چهار پاسخ به این مسئله داده شده که فقط یکی از آنها درست است.آن را مشخص کنید و دلیل نادرست بودن پاسخ های دیگر را هم توضیح دهید.

پاسخ فعالیت صفحه 4 ریاضی هشتم

پاسخ سوم درست است.

برای توضیح نادرستی سه پاسخ دیگر باید این نکته را مدّنظر قرار دهید که برای به دست آوردن بزرگ ترین مقدار یرای حاصل عبارت، باید با قرار دادن علامت های مناسب، پس از ساده کردن، علامت بین هر دو عدد مثبت باشد.

پاسخ اول نادرست است، زیرا علامت بین (5-) و 6 و همچنین 3 و 9، منفی است.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم

پاسخ دوم نیز نادرست است، علامت بین همۀ اعداد منفی است.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم

پاسخ چهارم نیز نادرست است، زیرا علامت بین (5-) و 6، منفی است.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم

در پاسخ سوم، همان طور که ملاحظه می کنید علامت بین همۀ عددها، مثبت است.


پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس

1. عددهای خواسته شده را بنویسید.

الف) عددهای صحیح بین 3 و 5- را بنویسید. 

عددهای صحیح بین 3 و 5- ، اعدادی هستند که از 5- بزرگ تر و از 3 کوچک تر باشند که عبارت اند از :

2 , 1 , 0 , 1- , 2- , 3- , 4-

ب) عددهای صحیح کوچک تر از 4- را بنویسید.

… ، 7- , 6- , 5-

ج) عددهای صحیح بزرگ تر از 3- را بنویسید.

… , 2 , 1 , 0 , 1- , 2-


2. مانند نمونه، جدول را کامل کنید.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس


3. حاصل عبارت های زیر را یه دست آورید.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس


4. هر یک از عبارت های زیر چه عددی را نشان می دهد؟

  • بزرگ ترین عدد صحیح منفی : 1- 
  • کوچک ترین عدد طبیعی : 1
  • کوچک ترین عدد صحیح مثبت : 1+   
  • کوچک ترین عدد زوج طبیعی : 2
  • کوچک ترین عدد فرد طبیعی دو رقمی : 11
  • بزرگ ترین عدد زوج طبیعی سه رقمی : 998

5. جدول زیر را کامل کنید؛ طوری که حاصل جمع عددهای هر ردیف با مجموع عددهای هر ستون و هر قطر مساوی باشد.

پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم - کلاس درس


سخنی با شما دانش آموز عزیز

دانش آموز عزیز : از اینکه کلاس درس را برای یادگیری انتخاب کرده اید بسیار سپاسگزاریم.

هدف سایت کلاس درس از ارائه پاسخ تمرین ها و فعالیت های کتاب ریاضی، ارائه یک منبع قابل اعتماد برای حل تمرین های ریاضی کتاب هشتم بوده. بنابراین انتظار داریم قبل از استفاده از این متن، حتماً و حتماً خودتان تمرین ها و مسائل کتاب را با استفاده از آموخته هایی که توسط دبیر محترم تان ارائه شده، حل کنید و در نهایت برای اطمینان از درستی پاسخ های خود از این مطلب نیز استفاده کنید.

چنانچه اشتباه تایپی در حل مسائل مشاهده کردید سریعاً از طریق نظرات ما را مطلع کنید تا در اولین فرصت نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://clasedars.ir/?p=3086
بذرپور
ادمین وب سایت کلاس درس هستم با 23 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی هم اکنون هم در یکی از مدارس دولتی شهرستان ساوجبلاغ در سمت معاون آموزشی مشغول به کار هستم
مطالب بیشتر
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد پاسخ فعالیتهای فصل 1 درس اول ریاضی هشتم

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

error: شما نمی توانید مطالب سایت را کپی کنید!!!