پاسخ خودارزیابی صفحه 14 فارسی هشتم

پاسخ کامل خودارزیابی صفحه 14 درس اول فارسی هشتم

جواب خودارزیابی صفحه 14 فارسی هشتم در کلاس درس

پاسخ خودارزیابی صفحه 14 فارسی هشتم

خودارزیابی

1 . شاعر در مصراع « اینجا خانۀ خوب خداست» به چه نکته ای اشاره دارد؟

پاسخ

این مصراع به این نکته اشاره دارد که : مساجد مانند خانۀ خدا هستند که می توانیم در آن به خدا نزدیک تر شده و با او راز و نیاز کنیم.


2 . درک و دریافت خود را از مصراع «نام او نور و نشانش روشنی» بیان کنید.

پاسخ

نور از نام های خداوند و روشنی از ویژگی های ذاتی اوست. منظور از این مصراع این است که وجود خداوند همه نور است و در وجود او از تاریکی خبری نیست.


3 . چه راه هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟

پاسخ

بهترین راه شناخت خداوند، شناخت او از طریق موجودات است. زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است. مانند زیبایی، مهربانی، خشم، بخشش و ..که در وجود موجودات دیده می شود؛ در واقع از ویژگی های خداوندی است.