نمونه هایی از الگوریتم پایه نهم + تصویر

مثال هایی از پودمان الگوریتم پایه نهم

نمونه هایی از مثال های الگوریتم شبه دستور و روندنما پایه نهم

در این بخش قصد داریم برای درک بهتر پودمان الگوریتم، مثال هایی از انواع روش های بیان الگوریتم یعنی، شبه دستور، روندنما، حلقوی ارائه کنیم.

امیدواریم این نمونه ها باعث درک بیشتر این پودمان شود.

مثال شماره 1 : 

الگوریتمی بنویسید که با دریافت دو عدد، مشخص کند کدام یک بزرگتر و کدام یک کوچک تر است.

روش شبه دستور :

 1. شروع
 2. عدد اول را بنویسید.
 3. عدد دوم را بنویسید.
 4. عدد اول را از عدد دوم کم کنید.
 5. اگر نتیجه تفریق دو عدد مثبت بود، عدد اول بزرگتر است؛ اگر نتیجه تفریق دو عدد اول منفی بود عدد اول کوچکتر است.
 6. پایان

روش شبه دستور با استفاده از متغیر

 1. شروع
 2. دو عدد را در متغیرهای A و B قرار دهید.
 3. D ← A – B
 4. اگر A – B  مثبت است؛ A بزرگتر از B  است. اگر A – B  منفی است؛ A کوچکتر از B  است.
 5. پایان

روش روندنما

نمونه هایی از الگوریتم پایه نهم

ادامه دارد …