معنی شعر یاد تو فارسی هفتم

معنی کامل شعر یاد تو فارسی هفتم + کتاب گویا

متن شعر یاد تو فارسی هفتم با معنی کامل در کلاس درس

معنی شعر یاد تو فارسی هفتم

ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو، نامه کی کنم باز؟
معنی : ای خداوندی که نام تو بهترین شروع و آغاز برای هر کاری است.من بدون نام تو، این کتاب را آغاز نمی کنم. (هر کاری را با نام تو شروع می کنم.)

دانش های ادبی : سرآغاز و باز قافیه هستند / بیت سه جمله دارد؛ ای خدا – نام تو بهترین سرآغاز (است) – بی نام تو نامه کی کنم باز؟ / ای حرف ندا و منادا (خدا) حذف شده است.


ای یاد تو مونس روانم جز نام تو، نیست بر زبانم
معنی : ای خدایی که یاد تو همدم روح و روان من است. جز نام تو نامی دیگری بر زبان نخواهم آورد.

دانش های ادب : روانم و زبانم قافیه هستند / ای حرف ندا و منادا (کسی که، خدا) حذف شده است. / روانم و زبانم به صورت روان من و زبان من خوانده می شوند و «م» مضافٌ الیه است.


ای کارگشای هر چه هستند نام تو کلید هر چه بستند
معنی : ای خدایی که برطرف کنندۀ همه مشکلات هستی، نام تو مانند کلیدی است که هر در بسته ای را باز می کند (هر مشکلی را حل می کند)

دانش های زبانی : هستند و بستند قافیه هستند. / در مصرع دوم تشبیه به کار رفته است؛ نام تو مانند کلید است.


ای هست کُنِ اساس هستی کوته ز دَرَت درازدستی
معنی : ای خداوندی که این جهان را به وجود آورده ای، هیچ کس نمی تواند به درگاه تو درازدستی کند (ستم کند و زور بگوید).

دانش های ادبی : هستی و درازدستی قافیه هستند. / درت : درگاه تو ، ” ت ” ضمیر پیوسته و مضافٌ الیه است. / فعل است در مصرع دوم حذف شده است.


هم قصّۀ نانموده دانی هم نامۀ نانوشته خوانی
معنی : خداوندا، تو از همه قصه های آشکار نشده و همه کتاب های نوشته نشده ، آگاه و باخبری

دانش های ادبی : دانی و خانی قافیه هستند. / قصۀ نانموده و نامۀ نانوشته مفعول هستند. / نموده از مصدر نمودن آمده است.


هم تو به عنایت الهی آن جا قَدَمَم رسان که خواهی
معنی : خداوندا، با لطف و محبت خود، مرا به آن مقام و جایگاهی که می پسندی برسان.

دانش های ادبی : الهی و خواهی قافیه هستند. / رسان : برسان (از مصدر رساندن) / خواهی از مصدر خواستن است. / قدمم : قدم من را ، ” م ” مضافٌ الیه است.


از ظلمت خود رهایی ام ده با نور خود آشنایی ام ده
معنی : خدایا، مرا از گمراهی و جهل خود نجات بده و مرا با نور و روشنایی خودت آشنا کن.

دانش های ادبی : رهایی ام و آشنایی ام قافیه هستند. / ده : ردیف / ظلمت و نور متضاد هستند. / خود در مصرع اول، انسان یا شاعر است اما در مصرع دوم خداوند است.

(قالب شعر : مثنوی)

لیلی و مجنون ، نظامی گنجه ای