0
0

سوالات متن پیام های آسمان هشتم درس اول

5072 بازدید

سوالات متن پیام های آسمان هشتم درس اول

سوالات متن پیام های آسمان هشتم درس اول با پاسخ تشریحی

سوالات کامل درس اول پیام های آسمان هشتم – آفرینش شگفت انگیز

سوالات متن پیام های آسمان هشتم درس اول - کلاس درس

سخنی با شما دانش آموز عزیز:

مجموعه ای که در پیش رو دارید؛ سوالات متن پیام های آسمان هشتم درس اول  [آفرینش شگفت انگیز]، به صورت خط به خط می باشد.

این مجموعه بصورت جداگانه در چهار نوع طراحی شده است. دلیل اینکه سوال ها در برخی از بخش ها به شکلی دیگر، تکرار شده اند این است که در هر بخش از تمامی صفحات درس اول، سوال های آن نوع طرح شده است.

به عبارتی این مجموعه را می توانید به عنوان یک بانک سوال از انواع سوال های صحیح و غلط، جای خالی، چهارگزینه ای و تشریحی در نظر بگیرید.

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.

1. نگاه ما به پدیده های اطرافمان همیشه نگاهی سریع و گذارست. (ص 10)

2. شگفتی های جهان آفرینش بخشی از دیدنی های جهان آفرینش است. (ص 10)

3. برای پی بردن به شگفتی های جهان، کافی است، زیبا به جهان نگاه کنیم. (ص 10)

4. با توجه به داستان حمید و دایی او که به نمایشگاهی رفته بودند منظور مسئول دوربین های از پیشرفته ترین و عجیب ترین دوربین دنیا، چشم انسان بود. (ص 11)

5. علت قرار گرفتن چشم ها داخل گودی صورت؛ زیبا شدن صورت است. (ص 12)

6. شگفتی های خلقت چشم انسان، باعث شده دانشمندان و مخترعان بزرگ، با الگو گرفتن از آن، موفق به ساخت دوربین ها، میکروسکوپ ها و تلسکوپ های دقیق شوند. (ص 12)

7. با توجه به سخن امام علی (ع)، انسان با تکه ای چربی نگاه می کند. (ص 12)

8. جمله زیر از پیامبر اکرم (ص) و درباره آفرینش است.  (ص 12)

« از [خلقت] این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند، با پاره ای گوشت سخن می گوید و با چند استخوان [ریز] می شنود. »

9. یکی از نشانه های شگفتی هایی که در جهان وجود دارد این است که تمامی این امور تصادفی به وجود نیامده است. (ص 13)

10. اگر انسان به نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات بنگرد؛ به این نتیجه خواهد رسید که این نظم شگفت انگیز و بی نظیر، قطعاً ناظمی داشته و او کسی نیست جز خداوند دانا و توانا. (ص 13)

11. امکان ندارد خداوند دانا و حکیم ما، این جهان زیبا و شگفت انگیز را بیهوده آفریده باشد. (ص 13)

12. پدر و مادر بهتر از هر کسی نیازهای ما را می دانند. (ص 13)

13. خداوند این جهان را طوری آفریده که چند صباحی در آن زندگی کنیم و از آن لذت ببریم. (ص 13)

14. خداوند به ما چشم و گوش و عقل داده تا درباره آنچه می بینیم و می شنویم فکر کنیم و از دنیای پیرامون خود درس خودشناسی بیاموزیم. (ص 14)

15. نتیجه دوست داشتن خدا و اطاعت از او، رسیدن به بهشت زیبای خداست. (ص 14)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. نگاه ما به پدیده های اطرافمان همیشه نگاهی …………. و …………. است. (ص 10)

2. …………………….. بخشی از دیدنی های این جهان زیباست. (ص 10)

3. کافی است دست کم برای یک روز، نگاهمان را به جهان تغییر دهیم تا برای اولین بار به برخی ………………. پی ببریم. (ص 10)

4. با توجه به داستان بازدید حمید و دایی اش از نمایشگاه دوربین های پیشرفته، بهترین دوربین دنیا ………………… است. (ص 12)

5. دانشمندان و مخترعان بزرگ، با الگو گرفتن از …………………..، موفق با ساخت دوربین ها، میکروسکوپ ها و تلسکوپ های دقیق شده اند. (ص 12)

6.  « از [خلقت] این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند، با پاره ای گوشت سخن می گوید و با چند استخوان [ریز] می شنود. »

جمله بالا از ………………… و دربارۀ ……………………….. است. (ص 12)

7. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید : انسان با …………… می بیند، با ………………. سخن می گوید و با چند ……………. می شنود. (ص 12)

8. شگفتی هایی که در جهان هستی وجود دارد نشانه آن است که این جهان به صورت ………………… به وجود نیامده است. (ص 13)

9. اگر انسان به نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات بنگرد؛ به این نتیجه خواهد رسید که این نظم شگفت انگیز و بی نظیر، قطعاً …………. داشته و او کسی نیست جز خداوند دانا و توانا. (ص 13)

10. …………….. از هر کسی نیازهای ما را بهتر می داند. (ص 13)

11. خداوند به ما چشم و گوش و عقل داده تا درباره آنچه می بینیم و می شنویم فکر کنیم و از دنیای پیرامون خود درس ……………….. بیاموزیم. (ص 14)

12. نتیجه …………………. خداوند و ………………. از او، رسیده به بهشت زیبای خداست. (ص 14)

به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.

1. چرا در نگاه اول بسیاری از جزئیات از چشم ما پوشیده می ماند؟ (ص 10)

2. برای اینکه برای اولین بار به برخی از شگفتی ها پی ببریم، چه باید کرد؟ (ص 10)

3. در داستان بازدید حمید و دایی اش از نمایشگاه دوربین ها، منظور مسئول نمایشگاه از پیشرفته ترین و عجیب ترین دوربین دنیا چه بود؟ (ص 11)

4. دو جمله در مورد شگفتی های خلقت چشم انسان بنویسید. (ص 12)

5. شگفتی های خلقت چشم انسان به دانشمندان و مخترعان بزرگ، چه کمکی کرده است؟ (ص 12)

6. امیر مؤمنان حضرت علی (ع) دربارۀ آفرینش انسان چه می فرمایند؟ (ص 12) 

7. شگفتی هایی که در جهان هستی وجود دارد، نشانه چیست؟ (ص 13)

8. خداوند برای اینکه ما بیشتر به اطراف خود دقّت کنیم، چه مثال هایی در قرآن آورده است؟ (ص 13)

9. اگر انسان با دقت به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات بنگرد، به چه نتیجه ای می رسد؟ (ص 13)

10. با توجه به سخن امام علی (ع)، هدف از آفرینش این جهان چیست؟ (ص 13)

11. چه کسی نیازهای ما را بهتر از همه می داند؟ (ص 13)

12. با توجه به متن کتاب، خداوند این جهان را چگونه آفریده است؟ (ص 13)

13. هدف خداوند از دادن چشم و گوش و عقل به انسان چه بوده است؟ (ص 14)

14. خداوند نعمت ها و زیبایی های دنیوی را با چه هدفی به انسان داده است؟ (ص 14)

15. راه رسیدن به بهشت زیبای خدا چیست؟ (ص 14)

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1. کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

الف) نگاه ما به پدیده های اطرافمان معمولاً  نگاهی سریع و گذراست.
ب) شگفتی های جهان آفرینش، بخشی از دیدنی های این جهان زیباست.
ج) برای پی بردن به شگفتی های جهان هستی، باید از پدیدهای خلقت بیشترین استفاده را داشته باشیم.
د) در نگاه اول بسیاری از جزئیات از چشم انسان پوشیده می ماند.

2. دانشمندان و مخترعان بزرگ، با الگو گرفتن از کدام پدیدۀ زیر موفق با ساخت دوربین شده اند؟

الف) خورشید ب) ماه
ج) ستارگان د) چشم انسان

3. این حدیث از کیست و دربارۀ چه موضوعی می باشد؟

« از [خلقت] این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند، با پاره ای گوشت سخن می گوید و با چند استخوان [ریز] می شنود. »

الف) پیامبر اکرم (ص) – آفرینش انسان ب) حضرت علی (ع) – آفرینش انسان
ج) پیامبر اکرم (ص) – شگفتی های آفرینش د) حضرت علی (ع) – شگفتی های آفرینش

4. کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) پدر و مادر بهتر از هر کسی نیازهای ما را می دانند.
ب) خداوند جهان را به گونه ای آفریده است که بتوانیم به بیشترین و بهترین استفاده از لذت های دنیوی ببریم.
ج) آفرینش شگفت انگیز این جهان نشانۀ این است که این جهان طی سالیان سال و بر اساس پدیده های تصادفی به وجود آمده است..
د) نگاه کردن به آفرینش شتر، آسمان، کوه ها و زمین باعث می شود بیشتر به اطراف خود نگاه کنیم و به نظم شگفت انگیز جهان هستی پی ببریم.

5. کدام یک از گزینه های زیر هدف آفرینش از دیدگاه حضرت علی (ع) نیست؟

الف) دربارۀ آفرینش شگفت انگیز این جهان بیندیشد و تفکر کند.
ب) با استفاده از تفکر در آفرینش شگفت انگیز این جهان به بهشت راه یابد. 
ج) انسان خود را از عذاب دوزخ نجات دهد.
د) انسان تمامی آنچه را که در زمین است و خداوند آفریده به تسخیر خود درآورد و از آنها بیشترین استفاده را ببرد.

6. هدف خداوند از دادن چشم و عقل به انسان چه درسی بوده است؟

الف) خودشناسی ب) خداشناسی
ج) انسانیت د) بصیرت

7. نتیجه دوست داشتن خدا و اطاعت از او چیست؟

الف) رسیدن به بهشت زیبای خدا ب) برخورداری از نعمت های دنیوی
ج) به دست آوردن روزی زیاد د) همۀ موارد صحیح است.

 

 *** دریافت نسخه PDF به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی ***

دریافت نسخه پی دی اف - کلاس درس

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://clasedars.ir/?p=4099
بذرپور
ادمین وب سایت کلاس درس هستم با 23 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی هم اکنون هم در یکی از مدارس دولتی شهرستان ساوجبلاغ در سمت معاون آموزشی مشغول به کار هستم
مطالب بیشتر
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد سوالات متن پیام های آسمان هشتم درس اول

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

error: شما نمی توانید مطالب سایت را کپی کنید!!!