0
0

سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم

8480 بازدید

سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم

نمونه سوالات متن پودمان الکترونیک کار و فناوری هشتم با پاسخ تشریحی

مجموعه کامل سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم در کلاس درس

سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم

در این بخش قصد داریم مجموعه کامل سوال های متن پودمان دوم درس کار و فناوری پایه هشتم را همراه پاسخنامه کاملا تشریحی تقدیم کاربران محترم سایت کلاس درس نماییم.

نکته بسیار مهم : 

دانش آموز عزیز : درس کار و فناوری یک درس عملی است و از آنجایی که آزمون پایانی به صورت کتبی ندارد؛ شاید از خود بپرسید که چرا نمونه سوال؟

هدف از ارائۀ نمونه سوال های کار و فناوری صرفاً آموزش و یادگیری مطالب تئوری پودمان ها برای کمک به درک بهتر مطالب و انجام درست تر پروژه های عملی این درس است.

امیدواریم بتوانیم در این امر مهم یاری رسان شما دانش آموزان عزیز باشیم.

 

جاهای خالی را با استفاده از کلمه های مناسب کامل کنید.

1. بیشتر وسایل و تجهیزات پیرامون ما از انرژی …………………………… تغذیه می کنند.

2. واحد اندازه گیری اختلاف پتانسیل …………………… است.

3. با توجه به شکل، ………………….. انرژی لازم برای به حرکت درآوردن الکترون ها را تأمین می کند.سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم

4. در کشور ما ایران، بیشترین پیل مصرف شده از نوع ……………………. است.

5. باتری ها در ردۀ ………………………….. دسته بندی می شوند.

6. برای کاهش مصرف پیل های الکتریکی در محیط زندگی و کار بهتر است از پیل های ………………….. استفاده کنیم.

7. پیل های مستعمل باید به صورت …………………………. جمع آوری شوند و به ……………………… تحویل داده شوند.

8. ………………………….. نمونه ای از منبع جریان یا ولتاژ مستقیم است.

9. مشخص کنید هر یک از شکل های زیر نماد کدام یک از منابع ولتاژ است؟

سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم

10. در مدار الکتریکی …………………….. در مسیر سیم، جریان دارد.

11. در دیودها همیشه جهت جریان از قطب ………………… به قطب ……………………. می باشد.

12. در دیوها معمولاً پایه متصل به قطب ………………. بلندتر است.

13. باز یا بسته بودن مدار الکتریکی یا قطع و وصل جریان الکتریکی توسط ……………………… انجام می شود.

14. برای انجام اتصالات در مدارهای الکترونیکی از وسیله ای به نام ………………… استفاده می شود.

15. هویه ها هر چه دارای توان بالاتری باشند، گرمای …………………… تولید می کنند.

16. معمولاً در الکترونیک مثبت را با رنگ ……………………. و منفی را با رنگ …………………. نشان می دهند.

 

درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

17. پتانسیل را با حرف V ، E نشان می دهند.

18. یک عدد پیل برای سمی کردن صد کیلو زباله کافی است.

19. هر چه میزان الکترون عبوری از سیم بیشتر باشد، جریان بیشتر است.

20. در مدارهای الکتریکی طبق قرارداد، جهت حرکت جریان الکتریکی از قطب منفی به قطب مثبت در نظر گرفته می شود.

21. پایه مثبت دیود، آند و پایه منفی دیود، کاتد نام دارد.

22. برای به دست آوردن مقدار جریان، ولتاژ و مقاومت از قانون اُهم استفاده می کنیم.

23. برای اندازه گیری کمیت های الکتریکی ولتاژ، جریان و مقاومت از وسیله ای به نام ولت سنج استفاده می کنیم.

24. اتصال مولتی متر هنگام اندازه گیری ولتاژ و مقاومت به صورت سری یا متوالی است.

به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

25. پیل وسایل الکتریکی دارای چه مواد سمی است؟

26. واحد شدت جریان الکتریکی چیست؟

27. نام دیگر دیود نور دهنده چیست؟

28. دیودها دارای چند پایه هستند؟

29. واحد مقاومت الکتریکی چیست؟

30. شکل روبرو نماد مداری کدام قطعۀ الکترونیکی است؟ سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم

31. نام پایه های ترانزیستور را بنویسید.

32. نام دیگر مدار مجتمع چیست؟

33. آی سی UM66 چه نوع آی سی است؟

34. جنس سیم لحیم از چیست؟

35. قطعه الکترونیکی که دارای دو پایه بوده و الکتریسیته را به صوت تبدیل می کند، چه نام دارد؟

 

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

36. شکل روبرو نماد کدام یک از گزینه های زیر است؟ سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم
الف) پیل های مستعمل ب) وسایل الکترونیکی
ج) دفع زباله های الکترونیکی د) بازیافت

37. شدت جریان الکتریکی را با حرف …………………. نشان می دهند.

الف) I ب) A ج) R د) V

38. دیود نور دهنده یک لامپ کوچک با ولتاژ کم، بین …………… تا …………… ولت و جریان …………… تا …………… است.

الف) 1/5 تا 3 ولت   –   10 تا 30 میلی آمپر ب) 3 تا 6 ولت   –   10 تا 30 میلی آمپر
ج) 1/5 تا 3 ولت   –   10 تا 30 آمپر د) 3 تا 6 ولت   –   10 تا 30 آمپر

39. هنگام استفاده از دیودها در مدار، استفاده از ……………… یکی از راه های جلوگیری از سوختن دیودهای نور دهنده است.

الف) خازن ب) ترانزیستور ج) مقاومت د) آی سی

40. واحد اندازه گیری مقاومت ………….. است و آن را با حرف ……………. نشان می دهند.

الف) اُهم  –  V ب) ولت  –  R ج) اُهم  –  R د) ولت  –  V

41. در الکترونیک جریان، ولتاژ و مقاومت را به ترتیب بر حسب چه واحد هایی بیان می کنند؟

الف) ولت – آمپر – اُهم ب) آمپر – ولت – اُهم
ج) آمپر – اُهم – ولت د) ولت – اُهم – آمپر

42. کدام یک از قطعات الکترونیکی زیر سه پایه دارد؟

الف) خازن ب) دیود ج) مقاومت د) ترانزیستور

43. شکل مقابل نماد مداری کدام قطعه الکترونیکی است؟ سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم

44. کدام یک از گزینه های زیر در مورد تعداد پایه های آی سی صحیح تر است؟

الف) 3 تا 100 پایه ب) 3 تا 10 پایه ج) 3 تا 200 پایه د) 3 تا 20 پایه

45. برای لحیم کاری قطعات الکترونیکی مناسب ترین توان بین …………… تا …………… وات است.

الف) 20 – 60 ب) 30 – 60 ج) 20 – 40 د) 30 – 40

46. شکل روبرو نماد مداری کدام قطعه زیر است؟ سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم

 

به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.

47. مفاهیم اساسی در الکتریسیته را نام ببرید.

48. منظور از اختلاف پتانسیل چیست؟

49. انواع منبع ولتاژ الکتریکی را نام بره و نام اختصاری آن ها را بنویسید.

50. منظور از منبع ولتاژ مستقیم (DC) چیست؟

51. ضرر مواد سمی موجود در پیل های الکتریکی چیست؟

52. چند نمونه از منابع ولتاژ مستقیم را نام ببرید.

53. مفهوم شکل روبرو چیست؟ سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم

54. منظور از منبع ولتاژ متناوب چیست؟

55. شدت جریان الکتریکی چیست؟

56. منظور از مقاومت الکتریکی چیست؟

57. اجزای اصلی مدارهای الکتریکی را نام ببرید.

58. اگر یک مصرف کننده که با ولتاژ 5 ولت کار می کند، مقاومت 150 اهمی داشته باشد، مقدار جریان عبوری از آن چقدر است؟

59. برای عبور جریان 0.06 آمپری از سیمی که مقاومت آن 200 اُهم است، چه مقدار ولتاژ نیاز داریم؟

60. انواع مولتی متر را نام ببرید.

61. کار ترانزیستور چیست؟

62. اگر صفحات تخت آی سی و ترانزیستور در یک جهت باشند پایه های آن ها چگونه به هم متصل می شوند؟

63. مدار مجتمع یا آی سی چیست؟

64. منظور از قلع اندود کردن چیست؟

65. انواع روش های اتصال قطعات الکترونیکی به یکدیگر را نام ببرید.

66. معایب اتصال مستقیم قطعات الکترونیکی از طریق لحیم کاری چیست؟

67. عیب اتصال قطعات الکترونیکی از طریق بِرِد بُرد چیست؟

68. نقش رویۀ فیبر سوراخ دار در الکترونیک چیست؟

69. چرا موقع لحیم کاری، هویه را نباید به مدت زیاد، بر روی پایه های قطعات نگه داشت؟

70. میکرو سوئیچ چیست، عملکرد آن را بنویسید.

تصویری از محیط فایل PDF سوال ها

سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم


دریافت نسخه پی دی اف - کلاس درس

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://clasedars.ir/?p=2344
بذرپور
ادمین وب سایت کلاس درس هستم با 23 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی هم اکنون هم در یکی از مدارس دولتی شهرستان ساوجبلاغ در سمت معاون آموزشی مشغول به کار هستم
مطالب بیشتر
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

4 نظر در مورد سوالات متن پودمان دوم کار و فناوری هشتم

دیدگاهتان را بنویسید

error: شما نمی توانید مطالب سایت را کپی کنید!!!