0
0

سوالات متن فصل 15 علوم نهم

45166 بازدید

سوالات متن فصل 15 علوم نهم

مجموعه کامل سوالات متن فصل پانزدهم علوم نهم + پاسخ تشریحی

مجموعه سوالات متن فصل با هم زیستن علوم نهم در کلاس درس

سوالات متن فصل 15 علوم نهم

سوالات متن فصل 15 علوم نهم

1 . منظور از بوم سازگان چیست؟

مجموعه عوامل زنده و غیر زنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می گذارند، سامانه ای به نام بوم سازگان را تشکیل می دهند.


2 . انواع بوم سازگان را نام ببرید.

1 . خشکی      2 . آبی      3 . خشکی – آبی


3 . برای هر یک از دسته های بوم سازگان یک نمونه بنویسید.

1 . بوم سازگان خشکی مانند جنگل گلستان در استان مازندران

2 . بوم سازگان آبی مانند دریاچۀ زریوار در استان کردستان

3 . بوم سازگان خشکی – آبی مانند تالاب شادگان در استان خوزستان


4 . چند مثال برای بوم سازگان کوچک بنویسید.

باغچه، آبزی دان (آکواریوم)، گلدان دارای گیاه و …


5 . دو فرایند مهم موجود در همۀ بوم سازگان را نام ببرید.

انتقال انرژی و چرخۀ مواد


6 . انتقال انرژی در کدام بخش های یک بوم سازگان اتفاق می افتد؟

در زنجیره ها و شبکه های غذایی


7 . هر زنجیرۀ غذایی از چه چیزی تشکیل می شود؟

هر زنجیره غذایی از تعدادی جاندار تشکیل می شود.


8 . هر زنجیرۀ غذایی از چه بخش هایی تشکیل می شود؟

حلقۀ اول هر زنجیرۀ غذایی، یک جاندار تولید کننده است. حلقه های بعدی جانداران مصرف کننده اند که به جانداران تولید کننده وابسته اند.


9 . اولین حلقۀ هر زنجیرۀ غذایی چیست؟

جاندارن تولید کننده


10 . منظور از جانداران تولید کننده چیست؟

به جاندارانی مانند گیاهان که از مواد معدنی، مواد آلی می سازند، تولید کننده می گویند.


11 . منظور از جانداران مصرف کننده چیست؟

جاندارانی که نمی توانند از مواد معدنی، مواد آلی بسازند، مصرف کننده می گویند.


12 . چرا مصرف کنندگان به جانداران تولید کننده وابسته هستند؟

زیرا مادّه و انرژی مورد نیاز خود را از آنان به دست می آورند.


13 . تولید کنندگانی که فتوسنتز انجام می دهند، برای مادّه و انرژی به چه چیزی وابسته اند؟

آب، موادّ معدنی، کربن دی اکسید، نور خورشید و …


14 . در هرم مادّه و انرژی، چه مقدار از مادّه و انرژی از یک تراز به تراز بالاتر منتقل می شود؟

حدود 10 درصد


15 . ترازهای مختلف هرم مادّه و انرژی را از کف به رأس هرم در یک شکل نشان دهید. (هرم شامل 4 تراز باشد.)

هرم ماده و انرژی


16 . نقش تجزیه کنندگان در یک بوم سازگان چیست؟

برخی از مصرف کنندگان نقش تجزیه کنندگی دارند که با تجزیۀ بقایای جانداران، ضمن به دست آوردن انرژی مورد نیاز خود، مواد پیکر آنها را دوباره به محیط (کف هرم مادّه و انرژی) باز می گردانند.


17 . دو نمونه از تجزیه کنندگان را نام ببرید.

انواعی از قارچ ها و باکتری ها


18 . تجزیه کنندکان چگونه مواد موجود در پیکر جانداران را به محیط بازمی گردانند؟

آنها مولکول های آلی را تا حدّ تشکیل مولکول های ساده ای مانند کربن دی اکسید، آب، گازهای گوگرددار و نیتروژن تجزیه می کنند و سبب برگشت مواد به خاک، آب و هوا می شوند


19 . انواع روابط بین جانداران یک بوم سازگان را نام ببرید.

همزیستی، شکار و شکارچی، رقابت


20 . رابطۀ همزیستی بین جانداران به چند دسته تقسیم می شود؟ ویژگی هر کدام را بنویسید.

1 . همسفرگی : یک جاندار سود می برد؛ درحالی که جاندار دیگر، سود نمی برد یا زیانی هم نمی بیند.

2 . همیاری : هر دو جاندار سود می برند.

3 . انگلی : میزبان (انگل) سود می بیند؛ ولی جاندار دیگر (میزبان) زیان می بیند.


21 . به چه جاندارانی انگل گفته می شود؟

به جانداری که درون یا روی بدن میزبان زندگی می کند و از آن سود می برد، انگل گفته می شود.


22 . در رابطۀ انگلی به کدام جانور، میزبان گفته می شود؟

به جانداری که انگل درون یا روی بدنش زندگی می کند و از بدن او سود می برد؛ میزبان گفته می شود.


23 . جانداران تشکیل دهندۀ گلسنگ را نام ببرید و نوع رابطۀ آن دو را بنویسید.

گلسنگ از رابطۀ همزیستی نوعی قارچ و جلبک به وجود آمده است.


24 . چگونه در رابطۀ همزیستی بین قارچ و جلبک در یک گلسنگ،هر دو سود می برند؟

قارچ، مواد معدنی را برای جلبک فراهم می آورد و جلبک با انجام دادن فتوسنتز، کربوهیدرات های مورد نیاز خود  و قارچ را تأمین می کند.


25 . مرگ گلسنگ های یک منطقه نشان دهندۀ چیست؟

آلودگی هوای آن منطقه


26 . فواید گلسنگ ها را نام ببرید.

1 . تشکیل خاک از سنگ

2 . استخراج مواد رنگی و دارویی

3 . تشکیل بخشی از غذای جانورانی مانند گوزن

4 . غذا سازی و تولید اکسیژن با انجام فتوسنتز


27 .شکار و شکارچی از راه های تأمین غذا در چه جانورانی است؟

جانوران گوشت خوار


28 . شکار کردن جانوران گوشت خوار به چه صورت هایی انجام می شود؟ مثال بزنید.

بعضی از جانوران مانند شیر به دنبال طعمه می دوند؛ برخی دیگر مانند شقایق دریایی در جای خود ثابت است.


29 . ویژگی های جانورانی که شکار می شوند را با مثال توضیح دهید.

جانورانی که شکار می شوند، ویژگی هایی دارند که احتمال شکار شدن آنها را کم می کنند.

1 . شبیه کردن خود به جانوران خطرناک، مانند لارو برخی حشرات که شبیه مار می شوند.

2 . توانایی استتار در محیط، مانند نوعی ماهی که با کف دریا همرنگ می شود یا حشرۀ برگی شکل که با برگ درختان هم شکل می شود.


30 . دو نمونه رقابت بر سر غذا در طبیعت را نام ببرید.

1 . رقابت روباه و جغد بر سر شکار سنجاب

2 . رقابت شیر و کفتار بر سر شکار آهو


31 . چه زمانی بین دو جانور، رقابت  ایجاد می شود.

رقابت هنگامی ایجاد می شود که جانداران نیازهای مشابهی داشته باشند و نیازهای خود را از منابع مشترکی تأمین کنند.


32 . جانوران معمولاً برای چه چیزهایی با هم رقابت می کنند؟

غذا، آب و محل زندگی


33 . با ذکر مثال بگویید، چگونه از رقابت بین دو جاندار (دو گونه) کاسته می شود؟

تقسیم بندی زمان شکار : با وجود اینکه منابع غذایی جغد و شاهین یکی است و هر دو از جوندگان کوچک تغذیه می کنند؛ امّا جغد در شب و شاهین در روز شکار می کند.این تقسیم بندی زمان شکار، رقابت بین این دو گونه را کم می کند.


34 . تعریف ساده ای از تنوع زیستی بنویسید.

تنوع زیستی در تعریف ساده به معنای تنوع گونه های جانداران و محیطی است که این جانداران در آن زندگی می کنند.


35 . رابطۀ تنوع زیستی و تعداد گونه های جانداران در محیط، چیست؟ (مثال بزنید)

هر چه تعداد گونه های جانداران در محیط بیشتر باشد، تنوع زیستی آن محیط بیشتر است (رابطه مستقیم). مثلاً محیطی که 30 گونه جاندار در آن زندگی می کند، از محیطی با 20 گونه جاندار، تنوع زیستی بیشتری دارد.


36 . منظور از تنوع محیط چیست؟

تنوع محیط به معنای فراهم شدن زیستگاه های مناسب برای زیستن انواعی از جانداران است.


37 . تنوع زیستی در ایران چگونه است؟ دلیل آن را بنویسید.

به دلیل وجود محیط های متنوع در ایران، کشور ما از کشورهایی است که تنوع زیستی زیادی دارد.


38 . عوامی مؤثر در کاهش تنوع زیستی در طول عمر زمین را نام ببرید.

عوامل طبیعی مانند یخ بندان یا سقوط شهاب سنگ – فعالیت های انسانی مانند آلوده کردن محیط زیست و …


39 . امروزه مهمترین خطر برای کاهش تنوع زیستی و عامل انقراض گونه های جانوری و گیاهی، چیست؟

فعالیت های انسانی


40 . وقتی می گوییم گونه ای (جانداری) منقرض شده، معنای آن چیست؟ مثال بزنید.

یعنی هیچ فرد زنده ای از آن گونه در طبیعت وجود ندارد. ماند ببر مازندران


41 . انسان چگونه توانسته از مواهب طبیعی بهرۀ بیشتری ببرد؟

با شناخت بیشتر بوم سازگان ها


42 . ارزش دارویی بوم سازگان چیست؟ مثال بزنید.

داروهای فراوانی از جانداران استخراج می شود مانند آنتی بیوتیک از قارچ

مادۀ اولیۀ چند صد نوع دارو از جنگل های بارانی به دست می آید.

حشراتی مانند کفش دوزک با خوردن آفت ها به حفظ گیاهان کمک می کنند.

جانوران به ویژه حشرات در گرده افشانی بسیاری از گیاهان نقش دارند.


43 . کدام ویژگی های تار عنکبوت مورد علاقۀ مهندسان قرار گرفته است؟

استقامت، انعطاف پذیری و در عین حال سبک بودن آن. تار عنکبوت گر چه پروتئینی است امّا مقاومت آن چندین برابر فولاد است.

سوالات متن فصل 15 علوم نهم

دریافت نسخه پی دی اف - کلاس درس

در حال آماده سازی

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://clasedars.ir/?p=1942
بذرپور
ادمین وب سایت کلاس درس هستم با 23 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی هم اکنون هم در یکی از مدارس دولتی شهرستان ساوجبلاغ در سمت معاون آموزشی مشغول به کار هستم
مطالب بیشتر
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

3 نظر در مورد سوالات متن فصل 15 علوم نهم

دیدگاهتان را بنویسید

  1. سلام
   دوست عزیز به دلیل اینکه سوال متن بوده باید کل مطالب درس رو پوش بده برای همین سوال ها خط به خط طراحی شده ولی به زودی نمونه سوال ها مهم امتحانی هم طراحی میشه که خدمت تون ارائه خواهد شد.
   از دیدگاه شما بسیار سپاسگزاریم.

   27

error: شما نمی توانید مطالب سایت را کپی کنید!!!