0
0

سوالات متن علوم نهم فصل اول

2662 بازدید

سوالات متن علوم نهم فصل اول

مجموعه کامل سوالات متن علوم نهم فصل اول – مواد و نقش آنها در زندگی

سوالات متن درس اول علوم نهم با پاسخ تشریحی در کلاس درس

سوالات متن علوم نهم فصل اول - کلاس درس

سوالات متن علوم نهم فصل اول – مواد و نقش آنها در زندگی

* * * * * * * * * * * * * * * * *

الف) عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. فلز مس، براق و ……………. رنگ است.

2. آهن با اکسیژن به کندی واکنش می دهد و به ……………… تبدیل می شود.

3. سرعت واکنش فلز ……………… با اکسیژن بسیار زیاد است، به طوری که اگر روی شعلۀ چراغ بگیرید به سرعت می سوزد و نور خیره کننده ای تولید می کند.

4. سرعت واکنش پذیری فلز آهن با محلول کات کبود ……………… از فلز روی با همین محلول است.

5. اکسیژن یکی از گازهای تشکیل دهندۀ هواست که به صورت …………. وجود دارد.

6. گاز اوزون به عنوان یک لایۀ …………… از رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک ………….. به زمین جلوگیری می کند.

7. در فرمول شیمیایی سولفوریک اسید (H2SO4) علاوه بر عنصرهای H و O، عنصر ………… با نشانۀ شیمیایی ……….. شرکت دارد.

8. طبق مدل بور، در مدار سوم اتم یک عنصر، حداکثر …………. الکترون می تواند وجود داشته باشد.

9. طبقه بندی، مطالعۀ عنصرهای را آسان تر می سازد؛ زیرا عنصرهایی که در یک طبقه قرار می گیرند، …………… دارند.

10. عناصری که در یک ………………. قرار دارند، دارای ویژگی ها مشترک زیادی هستند.

11. عناصری که تعداد الکترون های لایۀ آخر آنها با هم برابر است در یک ………………. قرار دارند.

12. در جدول تناوبی اصلی و کامل، عناصر در ……………… ستون یا گروه و ………….. ردیف یا دوره مرتب شده اند.

13. شباهت عناصر در یک ردیف، …………….. از عناصری است که در یک گروه یا ستون قرار گرفته اند.

14. نام اختصاصی گروه هجدهم (هشتم اصلی) جدول تناوبی …………….. است.

15. عنصر ……………… در ساختار هموگلوبین خون به کار می رود.

16. سلولز از تعداد بسیار زیادی اتم های ………. ، ………. و ………. تشکیل شده است.

17. پنبه جزء بسپارهای ………………….. و پلاستیک جزء بسپارهای ……………………. محسوب می شود.

 

ب) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

18. از فلز مس به دلیل استحکام بالای آن در ساخت ظروف مسی، برای پختن غذا استفاده می شود.

19. سرعت واکنش آهن با اکسیژن از همۀ فلزات بیشتر است.

20. مس سولفات (کات کبود) ترکیبی از سه عنصر مس، گوگرد و اکسیژن است.

21. هوای پاک یک مخلوط گازی و ناهمگن است.

22. گاز اکسیژن از گازهای تنفسی است و نقشی در صنعت ندارد.

23. بخش عمدۀ گاز نیتروژن به عنوان مادۀ اولیه برای تولید آمونیاک به کار می رود.

24. اتم عنصرهای فلوئور و کلر در مدار آخر خود 7 الکترون دارند.

25. در طبقه بندی عنصرها بر اساس تعداد الکترون های مدار آخر، عناصری که تعداد الکترون های مدار آخر آنها برابر است در یک ستون قرار می گیرند.

26. تعداد لایه ها در آرایش الکترونی، بیانگر ردیفی است که عنصر در آن جای دارد.

27. تعداد الکترون های لایۀ آخر علاوه بر شمارۀ ستون، می تواند بیانگر فلز یا نافلز بودن عنصر باشد.

28. منیزیم با عدد اتمی 12 . آلومینیم با عدد اتمی 13 در یک گروه قرار دارند.

29. سدیم با عدد اتمی 11، در ستون اوّل و ردیف سوم جدول جای دارد.

30. عناصر گازی شکل ستون هجدهم که عموماً میل ترکیبی با عناصر دیگر ندارند، به گازهای نجیب معروف هستند.

31. عناصر تنها در ساختار زمین وجود دارند و در بدن انسان نقشی ندارند.

32. بسپارهای طبیعی از گیاهان یا جانوران به دست می آیند.

33. بسپارهای طبیعی برخلاف بسپارهای مصنوعی به راحتی تجزیه نمی شوند و در طبیعت به مدت طولانی باقی می مانند و باعث آلودگی محیط زیست می شوند.

 

ج) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

34. سرعت واکنش مس با اکسیژن چگونه است و بگویید به چه چیزی تبدیل می شود؟

35. دو آلیاژ مهم فلز مس را بنویسید.

36. شکلی از عنصر اکسیژن که از مولکول های سه اتمی اکسیژن (3O) تشکیل شده است؛ چه نام دارد؟

37. نافلزی که به خمیردندان اضافه می کنند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری کند چه نام دارد؟

38. کدام یک از عناصر در فعالیت های قلب دخالت دارند؟

39. فراوان ترین عنصر در پوستۀ زمین و بدن ما چه نام دارد؟

40. انواع بسپارها را نام ببرید.

 

د) گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

41. کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های فلز مس نیست؟

الف) رسانایی الکتریکی زیاد ب) مقاومت در برابر خوردگی
ج) قابلیت مفتول شدن د) واکنش پذیری بالا با اکسیژن

42. واکنش پذیری کدام یک از فلزات زیر در مس سولفات سریع تر است؟

الف) آهن ب) منیزیم ج) روی د) طلا

43. کدام یک از گازهای موجود در هوا در لایه های بالایی هوای اطراف زمین قرار دارد و همچنین در هوای آلوده نیز یافت می شود؟

الف) نیتروژن ب) آرگون ج) کربن دی اکسید د) اوزون

44. طبق مدل اتمی بور، حداکثر الکترونی که در مدار دوم می تواند وجود داشته باشد، ……………. عدد است.

الف) 2 ب) 8 ج) 16 د) 32

45. کدام یک از گزینه های زیر در مورد عنصر گوگرد صحیح نیست؟

الف) عنصری با حالت جامد است.
ب) رنگ آن زرد است.
ج) نشانۀ شیمیایی آن G است.
د) در دهانۀ آتشفشان های خاموش یا نیمه فعال یافت می شود.

46. کدام یک از گزینه های زیر از کاربردهای آمونیاک نیست؟

الف) یخ سازی ب) ساخت کودهای شیمیایی
ج) تولید مواد منفجره د) تولید اسید باتری خودرو

47. در تولید مادۀ سرخ رنگ و آتشزای سر کبریت از عنصر ………………. و در تولید نوک مداد از عنصر …………. استفاده می شود.

الف) فسفر – گوگرد  ب) فسفر – کربن
ج) کربن – فسفر د) کربن – گوگرد 

48. با توجه به مدل اتمی عنصرهای 17Cl ، 12MG و 14Si هر یک به ترتیب به کدام ستون جدول تناوبی تعلق دارند؟

مدل اتمی بور - کلاس درس

الف) 7 – 2 – 4  ب) 7 – 4- 2 
ج) 1 – 6 – 4  د) 4 – 1 6 

49. عنصرهایی که تعداد لایه های الکترونی (دارای الکترون) برابری دارند، در یک ردیف یا دورۀ جدول تناوبی عنصرها قرار می گیرند. با توجه بخ مدل اتمی اکسیژن که در زیر رسم شده است، کدام اتم زیر با اکسیژن هم دوره است؟ مدل اتمی اکسیژن

الف) 5B ب) 18Ar
ج) 16S د) 2He

50. کدام یک از عناصر زیر در گروه دوم جدول تناوبی قرار می گیرد؟

الف) 3Li ب) 12Mg
ج) 4Be د) گزینه های (ب) و (ج) صحیح است.

51. اتم X هم دوره با اتم 17Cl و هم گروه با اتم 5B است. این اتم کدام ویژگی زیر را ندارد؟

الف) عدد اتمی آن 15 است.
ب) در لایۀ آخر این اتم 3 الکترون وجود دارد.
ج) این اتم از لحاظ خواصّ شیمیایی به اتم 5B شباهت بیشتری دارد.
د) این ااتم دارای سه لایه می باشد.

52. آرگون از عناصر گروه یا ستون هشتم اصلی است. چند الکترون در آخرین لایۀ الکترونی این عنصر وجود دارد؟

الف) 2 ب) 8 ج) 7 د) 6

53. عنصری با عدد اتمی 7، با کدام عنصر که عدد اتمی آن در زیر داده شده است، از نظر خواصّ شیمیایی شباهت دارد؟

الف) 13 ب) 6 ج) 14 د) 15

54. کدام یک از گزینه های زیر در یک ردیف (دوره) از جدول تناوبی قرار دارند؟ (به جای نماد، از یک حرف انگلیسی استفاده شده است.)

الف) 9B – 4A ب) 14D – 6C
ج) 11F – 3E د) 13H – 5G

55. اتم هایی که در لایۀ آخر خود 4، 5، 6 و 7 الکترون دارند، خاصیت نافلزی دارند (نافلز محسوب می شوند). کدام اتم زیر خاصیت نافلزی دارد؟

الف) 3Li ب) 11Na ج) 12Mg د) 10Ne

56.کدام عدد اتمی مربوط به یک گاز نجیب است؟

الف) 10 ب) 18 ج) 2 د) همۀ موارد

57. کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب در تنظیم فعالیت های بدن و رشد استخوان مؤثرند؟

الف) کلسیم – ید ب) ید – پتاسیم
ج) ید – کلسیم د) سدیم – ید

58. کدام گزینه نادرست است؟

الف) بسپارهای طبیعی فقط از حیوانات به دست می آیند.
ب) پلاستیک ها در محیط به راحتی تجزیه نمی شوند.
ج) پلاستیک نوعی بسپار مصنوعی است.
د) بسپارهای مصنوعی از نفت ساخته می شوند.

ه) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.

59. فلز مس چگونه به دست می آید؟

60. دو کاربرد مهم فلز مس را بنویسید.

61. مهم ترین اجزای تشکیل دهندۀ هوا را نام ببرید.

62. فرمول سولفوریک اسید چیست؟ چند کاربرد مهم آن را بنویسید.

63. چهار مورد از کاربردهای کلر و ترکیب های آن را نام ببرید.

64. یکی از ویژگی هایی که می توان بر اساس آن عنصرها را طبقه بندی کرد، چیست؟

65. بسپار چیست؟ نام دیگر آن را بنویسید.

66. سه ماده نام ببرید که درشت مولکول باشند.

67. چرا بسپارهای مصنوعی را بازگردانی (بازیافت) می کنند؟

68. جدول زیر را کامل کنید.

نام ماده فرمول شیمیایی نام تجاری
سولفات مس
H2so4
آمونیاک
جوهرنمک

 

69. جدول زیر را کامل کنید.

طبیعی یا مصنوعی بودن هر یک از بسپارهای زیر را مشخص کنید.

نایلون
پشم گوسفند
ابریشم
بطری پلاستیکی
پنبه
لاستیک خودرو

سوالات متن علوم نهم فصل اول – مواد و نقش آنها در زندگی 

دریافت نسخه PDF سوال ها به همراه پاسخنامه تشریحی

دریافت نسخه پی دی اف - کلاس درس

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://clasedars.ir/?p=4258
رامین بذرپور
ادمین وب سایت کلاس درس هستم با 21 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی هم اکنون هم در یکی از مدارس دولتی شهرستان ساوجبلاغ در سمت معاون آموزشی مشغول به کار هستم
مطالب بیشتر
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد سوالات متن علوم نهم فصل اول

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

error: شما نمی توانید مطالب سایت را کپی کنید!!!