0
0

درسنامه فارسی هفتم درس اول

28797 بازدید

درسنامه فارسی هفتم درس اول + آزمون آنلاین

آموزش کامل درس اول فارسی هفتم – زنگ آفرینش

پاسخ کامل تمامی تمرین ها و فعالیت های درس اول فارسی هفتم در کلاس درس

درسنامه فارسی هفتم درس اول

واژه نامه

ستایش
سرآغاز : اول هر چیزی، آغاز، شروع نامه : در اینجا کتاب
مونس : همدم روان : روح، جان
کارگشا : حل کننده مشکلات، آسان کننده کارها هست کن : به وجود آورنده، پدید آورنده، آفریننده
اساس : پایه، بنیاد کوته : مخفف کوتاه
درازدستی : ستمگری، زورگویی نانموده : آشکار نشده، پنهان
عنایت : بخشایش، لطف، توجه، احسان ظلمت : تاریکی

شرح نثر خواجه عبدالله انصاری

دانایی : خردمندی، آگاهی بینایی : بصیرت، بینش، آگاهی
دست گیر: کمک کن، مدد کن  دست آویز : آن چه از آن کمک می گیرند، تمسّک
توفیق : سازگاری، موافقت استوار : محکم، پابرجا
نگاه دار: مراقب و پشتیبان باش پریشان : نگران، آشفته

زنگ آفرینش

غوغا : آشوب و فریاد، همهمه انگار : گویی، مثل اینکه
شبنم : قطره ای شبیه قطره باران که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله برخاست : بلند شد
ذرّه ذرّه : کم کم غلتید : از پهلویی به پهلوی دیگر نشست، غلت زد، به روی خود چرخید
ابد : جاودان، همیشگی، زمانی که آن را نهایت نباشد. دل تنگ : اندوهگین، غمگین
فارغ : آسوده، راحت رها : آزاد، آسوده
رهسپار : راه سپار، راهی، عازم، روانه افق : کرانۀ آسمان
پیغمبر : پیغام بر، پیام آور گلدسته : مناره
زائر : دیدار کننده، زیارت کننده حرم :  گرداگرد، کعبه و اماکن مقدس
زنجره : نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند، سیرسیرک کام : آرزو، میل، خواسته

حکایت : اندرز پدر

اندرز : پند، نصیحت ایام : جمع یوم، روزها
طفولیت : کودکی، خردسالی متعبّد : شکرگزار، عبادت کننده
شب خیز : شب زنده دار، آن که در شب برای عبادت بیدار می شود. رحمة الله علیه : خداوند او. را رحمت کند
دیده : چشم مصحف : کتاب، کتاب آسمانی، قرآن کریم
خفته : خوابیده دوگانه : منظور نماز صبح است.
غفلت : بی خبری، ناآگاهی در پوستین خلق افتادن : کنایه از غیبت کردن

درسنامه فارسی هفتم درس اول

معنی و مفهوم درس

ستایش، یاد تو

 *** فایل صوتی شعر ستایش ***

ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز؟

معنی : ای خداوندی که نام تو بهترین شروع و آغاز برای هر کاری است.من بدون نام تو، این کتاب را آغاز نمی کنم. (هر کاری را با نام تو شروع می کنم.)

دانش های ادبی : سرآغاز و باز قافیه هستند / بیت سه جمله دارد؛ ای خدا – نام تو بهترین سرآغاز (است) – بی نام تو نامه کی کنم باز؟ / ای حرف ندا و منادا (خدا) حذف شده است.


ای یاد تو مونسِ روانم جز نام تو نیست بر زبانم

معنی : ای خدایی که یاد تو همدم روح و روان من است. جز نام تو نامی دیگری بر زبان نخواهم آورد.

دانش های ادبی : روانم و زبانم قافیه هستند / ای حرف ندا و منادا (کسی که، خدا) حذف شده است. / روانم و زبانم به صورت روان من و زبان من خوانده می شوند و «م» مضافٌ الیه است.


ای کارگشای هر چه هستند نام تو کلید هر چه بستند

معنی : ای خدایی که برطرف کنندۀ همه مشکلات هستی، نام تو مانند کلیدی است که هر در بسته ای را باز می کند (هر مشکلی را حل می کند)

دانش های ادبی: هستند و بستند قافیه هستند. / در مصرع دوم تشبیه به کار رفته است؛ نام تو مانند کلید است.


ای هست کُنِ اساسِ هستی کوته زِ دَرَت درازدستی

معنی : ای خداوندی که این جهان را به وجود آورده ای، هیچ کس نمی تواند به درگاه تو درازدستی کند (ستم کند و زور بگوید).

دانش های ادبی : هستی و درازدستی قافیه هستند. / درت : درگاه تو ، ” ت ” ضمیر پیوسته و مضافٌ الیه است. / فعل است در مصرع دوم حذف شده است.


هم قصۀ نانموده دانی هم نامۀ نانوشته خوانی

معنی : خداوندا، تو از همه قصه های آشکار نشده و همه کتاب های نوشته نشده ، آگاه و باخبری

دانش های ادبی : دانی و خانی قافیه هستند. / قصۀ نانموده و نامۀ نانوشته مفعول هستند. / نموده از مصدر نمودن آمده است.


هم تو به عنایت الهی آن جا قَدَمَم رسان که خواهی

معنی : خداوندا، با لطف و محبت خود، مرا به آن مقام و جایگاهی که می پسندی برسان.

دانش های ادبی : الهی و خواهی قافیه هستند. / رسان : برسان (از مصدر رساندن) / خواهی از مصدر خواستن است. / قدمم : قدم من را ، ” م ” مضافٌ الیه است.


از ظلمت خود رهایی ام ده با نور خود آشنایی ام ده

معنی : خدایا، مرا از گمراهی و جهل خود نجات بده و مرا با نور و روشنایی خودت آشنا کن.

دانش های ادبی : رهایی ام و آشنایی ام قافیه هستند. / ده : ردیف / ظلمت و نور متضاد هستند. / خود در مصرع اول، انسان یا شاعر است اما در مصرع دوم خداوند است.

قالب شعر (مثنوی)


درسنامه فارسی هفتم درس اول

شرح نثر خواجه عبدالله انصاری

*** فایل صوتی الهی نامه، خواجه عبدالله انصاری ***

الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم؛ جانی ده که کار آن جهان سازیم؛

معنی : خدایا، به ما جرأتی بده تا در راه تو، جان خود را فدا کنیم و جانی به ما بده که با نیروی آن، آخرت خود را بسازیم. 

دانش های ادبی : جان بازیم : کنایه از فدا کردن جان است، شهادت  /  عبارت 5 جمله دارد. بازیم از مصدر «باختن» و سازیم از مصدر «ساختن» است.


دانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی ده تا، در چاه نیفتیم.

معنی : خدایا به ما آگاهی، دانش و بصیرتی بده تا گمراه نشویم.

دانش های ادبی : منظور از راه در این عبارت، راه راست یا راه درست است /  منظور از چاه، گمراه شدن و گرفتار دام های دنیایی شده است. / راه و چاه، تضاد دارند.


دست گیر که دست آویز نداریم، توفیق ده تا در دین استوار شویم،

معنی : خدایا یاری رسان ما باش چون کمک کننده و یاری رسان دیگری غیر از تو نداریم. امکانی فراهم کن تا در راه دین محکم و پایدار باشیم.

دانش های ادبی : دستگیری کردن : کنایه از کمک کردن است.


نگاه دار تا پریشان نشویم

معنی : خدایا مراقب ما باش تا پریشان و آشفته حال نشویم.

دانش های ادبی : نگاه داشتن : کنایه از مراقبت و محافظت کردن است.


درسنامه فارسی هفتم درس اول

زنگ آفرینش

*** فایل صوتی شعر زنگ آفرینش ***

صبح یک روز نوبهاری بود روزی از روزهای اول سال
بچه ها در کلاس جنگل سبز جمع بودند دور هم خوشحال

معنی : صبح یکی از روزهای فروردین ماه (سال نو) بود. بچّه ها در کلاس جنگل سبز شاد و خوشحال، دور هم جمع شده بودند.

دانش های ادبی : سال و خوش حال، قافیه هستند.  /  دو بیت بالا 4 جمله است.  /  در مصرع دوم، فعل «بود» و در مصرع چهارم «بودند» از جمله حذف شده است. ( روزی از روزهای اول سال (بود) ، دور هم خوش حال (بودند))


بچّه ها گرم گفت و گو بودند باز هم در کلاس غوغا بود
هر یکی برگ کوچکی در دست باز انگار، زنگ انشا بود

معنی : بچّه ها مشغول صحبت بودند و دوباره کلاس شلوغ بود. هر یک از بچه ها برگ کوچکی در دست داشت. انگار دوباره زنگ انشا بود.

دانش های ادبی : غوغا و انشا قافیه هستند.  /  بود : ردیف  /  گرم گفت و گو بودن : کنایه از مشغول صحبت بودن است.  /  در مصرع سوم فعل داشت حذف شده است.


تا معلّم ز گرد راه رسید گفت با چهره ای پر از خنده:
باز موضوع تازه ای داریم «آرزوی شما در آینده»

معنی : همین که معلّم وارد کلاس شد، با لبخند گفت : دوباره موضوع انشای تازه ای داریم، «آرزوی شما در آینده چیست؟»

دانش های ادبی : خنده و آینده : قافیه  /  ز گرد راه رسیدن : کنایه از تازه وارد شدن.  /  «ز÷» در مصرع اول مخفّف از می باشد  /  در مصرع سوم، موضوع تازه ای، مفعول است.


شبنم از روی برگ گل برخاست گفت : می خواهم آفتاب شوم
ذرّه ذرّه به آسمان بروم ابر باشم، دوباره آب شوم

معنی : شبنم از روی برگ گل بلند شد و گفت : من دوست دارم مثل آفتاب شوم، کم کم به آسمان بروم و مثل ابری شوم و دوباره به باران تبدیل گردم.

دانش های ادبی : آفتاب و آب قافیه هستند.  /  شَوَم : ردیف  /  آفتاب شدن شبنم : کنایه از رشد و تعالی پیدا کردن است.  /  بین کلمه های آسمان، ابر و آفتاب آرایۀ تناسب یا مراعات نظیر وجود دارد.  /  برخاستن و گفتن شبنم : آرایۀ تشخیص  /  بروم از مصدر «رفتن» آمده است.


دانه آرام بر زمین غلطید رفت و انشای کوچکش را خواند
گفت : باغی بزرگ خواهم شد تا ابد سبز سبز خواهم ماند

معنی : دانه آرام آرام غلت خورد و رفت و انشای کوچک خود را خواند. گفت : من به باغ بزرگی تبدیل خواهم شد و همیشه تازه و سرسبز خواهم ماند.

دانش های ادبی : خواند و ماند : قافیه هستند  /  انشا خواندن و گفتن دانه : آرایه تشخیص (جان بخشی)  /  باغی بزرگ : مسند  /  خواهم شد : فعل اسنادی


غنچه هم گفت : گرچه دلتنگم مثل لبخند، باز خواهم شد
با نسیم بهار و بلبل باغ گرم راز و نیاز خواهم شد

معنی : غنچه هم گفت : اگر چه غمگین و ناراحت هستم ، اما باز هم مانند لبخند شکوفا خواهم شد و با نسیم بهاری و بلبل باغ، مشغول گفت و گو خواهم شد.

دانش های ادبی : باز و نیاز : قافیه هستند  /  تشبیه : غنچه به لبخند تشبیه شده  /  بین کلمات: بلبل، بهار، باغ، غنچه : مراعات نظیر وجود دارد  /  دل تنگ بودن : کنایه از ناراحتی و غمگین بودن است  /  گفتن غنچه : تشخیص (جان بخشی)


جوجه گنجشک گفت: می خواهم فارغ از سنگ بچه ها باشم
روی هر شاخه جیک جیک کنم در دل آسمان، رها باشم

معنی : جوجه گنجشک گفت : می خواهم از دست آزار و اذیّت بچّه ها در امان باشم. روی هر شاخۀ درخت بنشینم و مشغول جیک جیک کردن باشم و در دل آسمان، آزاد و آسوده پرواز کنم.

دانش های ادبی : بچّه ها و رها : قافیه  /  باشم : ردیف  /  فارغ : مسند  /  گفتن جوجه گنجشک و ترکیب دل آسمان : تشخیص (جان بخشی)


جوجه کوچک پرستو گفت:  کاش با باد رهسپار شوم
تا افق های دور، کوچ کنم باز پیغمبر بهار شوم

معنی : جوجۀ کوچک پرستو گفت : ای کاش من هم با باد همراه شوم و بتوانم تا کرانه های آسمان پرواز کنم و دوباره پیام آور فصل بهار شوم.

دانش های ادبی : رهسپار و بهار : قافیه  /  شَوَم : ردیف  /  جوجۀ پرستو گفت : تشخیص (جان بخشی)


جوجه های کبوتران گفتند: کاش می شد کنار هم باشیم
توی گلدسته های یک گنبد روز و شب، زائر حرم باشیم

معنی : جوجه های کبوتران گفتند: ای کاش می توانستیم کنار هم جمع شویم. روز و شب داخل گلدسته های یک گنبد، همیشه زیارت کننده حرم باشیم. (مشغول و راز و نیاز شویم)

دانش های ادبی : هم و حرم : قافیه  /  باشیم : ردیف  /  جوجه های کبوتران گفتند: تشخیص (جان بخشی)  /  روز و شب : تضاد  /  در بیت اول ، جمله اول خبری و جمله دوم عاطفی است.  /  گلدسته، گنبد، زائر، حرم : مراعات نظیر


زنگ تفریح را که زنجره زد باز هم در کلاس غوغا شد
هر یک از بچّه ها به سویی رفت و معلّم دوباره تنها شد

معنی : همین که سیرسیرک زنگ تفریح را به صدا درآورد، دوباره کلاس پر از سرو صدای یچّه ها شد. هرکدام از بچّه ها به سویی رفتند و معلّم دوباره تنها شد.

دانش ادبی : غوغا و تنها قافیه هستند  /  شد : ردیف  /  زدن زنگ تفریح به دست زنجره : تشخیص (جان بخشی)  /  زنگ تفریح : مفعول


با خودش زیر لب چنین می گفت: آرزوهایتان چه رنگین است؟
کاش روزی به کام خود برسید بچّه ها، آرزوی من این است

معنی : معلّم با خودش زیر لب چنین زمزمه می کرد: بچّه ها، آرزوهایتان چقدر زیباست! تنها آرزوی من این است که در آینده، به تمام آرزوهایتان برسید.

دانش های ادبی : رنگین و این : قافیه  /  است : ردیف  /  مصراع اول جمله خبری و مصراع دوم جمله عاطفی است.


درسنامه فارسی هفتم درس اول

حکایت اندرز پدر

*** فایل صوتی حکایت: اندرز پدر ***

یاد دارم که در ایّام طفولیت، متعبّد و شب خیز بودم.

معنی :یادم هست که در دوران کودکی، شب ها بلند می شدم و به عبادت خدا مشغول می شدم.

شبی در خدمت پدر، رحمة الله علیه، نشسته بودم و همه شب، دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته.

معنی : یک شب در حضور پدرم، که رحمت خدا بر او باد، نشسته بودم و تمام شب بیدار بودم و قرآن مجید را در آغوش گرفته بودم و گروهی از افراد در اطراف ما خوابیده بودند.

پدر را گفتم: از اینان، یکی سر برنمی داردکه دوگانه ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند.

معنی : به پدرم گفتم: از این افراد حتی یک نفر هم بیدار نمی شود تا نماز صبح بخواند. آن چنان در خواب غفلت و بی خبری فرو رفته اند که انگار خواب نیستند، بلکه مرده اند.

گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، بِه از آن که در پوستین خلق اُفتی.

معنی : پدرم گفت : ای فرزند عزیزم! تو هم اگر بخوابی، بهتر از آن است که پشت سر مردم غیبت کنی.


درسنامه فارسی هفتم درس اول

دانش زبانی

نکته اول : 

به بیت های زیر توجه کنید:

«زنگ تفریح را که زنجره زد» «باز هم در کلاس غوغا شد»
«هر یک از بچّه ها به سویی رفت» «و معلّم دوباره تنها شد»

هر یک از عبارت های داخل « » دارای معنی کامل هستند. به این بخش ها جمله می گویند. هنگام سخن گفتن یا نوشتن، برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از جمله استفاده می شود.

روش مشخص کردن تعداد جمله 

برای یافتن تعداد جمله، به نکات زیر توجه کنید.

1. فعل های موجود در یک بیت یا عبارت، یک جمله به حساب می آیند.

مثال : حسین از بیرون آمد و دست های خود را شست. (این عبارت دو جمله دارد چون در آن دو فعل آمد و شست وجود دارد)

2. فعل های حذف شده، جزئی از جمله به حساب می آیند.

مثال : هنر چشمۀ زاینده است و دولت پاینده (است). این عبارت 2 جمله دارد.

3. شبه جمله ها به تنهایی یک جمله محسوب می شوند.

شبه جمله بر دو نوع است.    1. منادا     2. اصوات

منادا : کلمه ای که مورد خطاب (صدا و ندا) قرار می گیرد، منادا نام دارد.

منادا معمولاً همراه حرف ندا (ای – یا – ا) می آید.

مثال : ای  کمیل،گنجوران مال مرده اند. ( ای : حرف ندا   –   کمیل : منادا)

بچّه ها، آرزوی من این است: (ای) بچّه ها، آرزوی من این است. (در این جمله، منادا (بچّه ها) همراه حرف ندا نیامده است)

اصوات : واژه هایی هستند که ما برای حالت هایی نظیر: آرزو، شادی، غم و … استفاده می کنیم.

مهم ترین اصوات عبارتند از : آفرین، مرحبا، به به، خوشا، افسوس، آه، دریغ، وای، ای کاش، سلام، بله، آری، حیف و …

مثال : آه دست پسرم یافت خراش. (2 جمله)

نکته دوم

تشخیص شکل صحیح حروف و درست نویسی از اهداف املاست.

در هنگام نوشتن املا از به کار بردن واژه های «هم آوا» به جای یکدیگر پرهیز شود.


درسنامه فارسی هفتم درس اول

واژگان املایی

مونس روانم – هست کن – اساس هستی – کوته – قصّۀ نانموده – عنایت الهی – ظلمت – رهایی ام ده – از راه نیفتیم – دست آویز – توفیق – نظامی – خوجه عبدالله انصاری – فروغ – غوغا – انگار – موضوع تازه – شبنم برخاست – ذزّه ذرّه – غلتید – ابد – غنچه – فارغ – رها – رهسپار – افق – پیغمبر – زائر حرم – زنگ تفریح – زنجره – قیصر امین پور – اندرز پدر – ایّام طفولیت – متعبّد – رحمة الله علیه – مصحف – طایفه – خفته – دوگانه ای بگزارد – خواب غفلت – در پوستین خلق افتی


درسنامه فارسی هفتم درس اول

نوشتن

1- واژۀ صحیح را با توجه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید.

الف ) مسلمانان دو ماه محرم و …………. را گرامی می دارند. (سفر ، صفر) – پاسخ صحیح : صفر

ب) هیچ کس او را نمی شناسد. او در اینجا ……………. است. (قریب ، غریب) – پاسخ صحیح : غریب

2- با حروف زیر، چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد. (م، ح، ر، ز، ت، ی)

پاسخ : تمیز، محترم، زحمت، حرمت


درسنامه فارسی هفتم درس اول

تاریخ ادبیات

نظامی گنجه ای

نظامی گنجه اینام لیلی و مجنون یا خسرو و شیرین به گوش همۀ ایرانیان خوره است. این دو داستان معروف ترین قصه های عاشقانه فرهنگ و ادبیات ایران هستند.

شاعر این داستان ها؛ نظامی گنجه ای از بزرگ ترین شاعران و داستان سرایان زبان فارسی است.

نظامی در قرن ششم هجری در گنجه متولد شد.گنجه امروز در جمهوری آذربایجان قرار دارد؛ اما در آن زمان در قلمرو فرهنگی ایران قرار داشت و مردم آن به زبان فارسی صحبت می کردند.

نظامی در فاصلۀ سال های 602 و 612 در گنجه درگذشت و آرامگاهی به او در همان شهر منسوب است.

آثار:

مخزن الاسرار : اولین منظومۀ نظامی، مخزن الاسرار است؛ که مشتمل بر پند و حکمت، همراه با حکایت های کوتاه فراوان است.

خسرو و شیرین : دومین منظومۀ نظامی، خسرو و شیرین است که روایت زندگی خسرو پرویز پادشاه ساسانی، با شیرین همسر ارمنی اوست.

لیلی و مجنون : سومین منظومۀ نظامی لیلی و مجنون است که از قصه های عاشقانه اعراب تشکیل شده است.

هفت پیکر : هفت پیکر یا هفت گنبد، شامل هفت حکایت است که از زبان همسران بهرام گور برای نظامی روایت شده است.

اسکندرنامه : نظامی برای سرودن اسکندرنامه از گزارش های مختلفی در باب زندگی اسکندر استفاده کرده است.


خواجه عبدالله انصاریخواجه عبدالله انصاری

از دانشمندان و عارفان قرن 5 هجری قمری است.

ملقّب به «شیخ الاسلام» و معروف به «پیر انصار» و «پیر هرات»

بیشترین شهرت وی به خاطر فن سخنوری، اشعار و متون نغز و بی مانندش، به خصوص در مدح و ثنای خداوند به زبان های عربی و فارسی بوده است.

خواجه عبدالله انصاری بعد از یک عمر آموزش، بحث، ارشاد و پس از تحمل چندین نوبت تبعید و حبس، عاقبت در سحرگاه جمعه 22 ذی الحجۀ سال 481 هجری در سن 85 سالگی در زادگاهش در هرات، دنیا را وداع گفت.

آثار :

الهی نامه – مناجات نامه – زادالعارفین – رساله دل و جان – نصایح – کنز السّالکین


قیصر امین پور

قیصر امین پورقیصر امین پور در دوم اردیبهشت ماه 1338 در گتوند خوزستان متولّد شد. از نوجوانی دانش آموزی بود که در همۀ دروس سرآمد بود؛ امّا بیش از همه به کلاس انشا و نوشتن علاقه داشت.

در سال 57 وارد دانشگاه دامپزشکی تهران شد ولی در سال 58 با انصراف از رشته دامپزشکی به جمع دانشجویان علوم اجتماعی پیوست. اما مجدداً در سال 1363 تغییر رشته داد و تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران دنبال کرد و در 14 سال بعد در سال 1376 با مدرک دکترای ادبیات از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.

 

آثار : 

در کوچه آفتاب – تنفس صبح – آینه های ناگهان – ظهر روز دهم – به قول پرستو – مثل چشمه، مثل رود


سعدی شیرازی

سعدیسعدی در اوایل قرن هفتم در شیراز به دنیا آمد. دوران کودکی را در شیراز بود و تحصیلات اولیه را از پدر آموخت. سپس به بغداد، مرکز خلافت عباسی رفت. سعدی در بغدا به مدرسه نظامیه، که از بزرگ ترین دانشگاه های عصر او بود، رفت و مدت ها در آنجا به تحصیل علوم مختلف پرداخت.

زبان سعدی در مجموع ساده و گاهی آکنده از طنز است. او مقصود خود را خلاصه و در بهترین حالت بیان می کند.

از همین رواست که زبانش را سهل و ممتنع می دانند. یعنی ساده است ولی هر کسی نمی تواند مانند آن را بگوید.

آثار : 

بوستان : 

سعدی در این کتاب جهان دلخواه خود را به تصویر کشیده است.قالب بوستان، مثنوی است که سعدی حکایت هایی در 10 باب از تجربیات و مشاهدات خود از سراسر دنیا بیان می کند و تلاش می کند با نقل آن ها برای ما شیوۀ درست زندگی را نشان دهد.

گلستان : 

گلستان نام کتاب دیگر سعدی است. سعدی در گلستان، حکایات و داستان هایی را که شامل آموزه های اخلاقی است، بیان می کند.

این کتاب مشتمل بر هشت باب است که به نثر گفته شده است.


شیخ محمود شبستری

شیخ محمود شبستریشیخ محمود شبستری از عارفان مشهور قرن هشتم و از علما و فضلای تبریز است که نوشته ها و سروده هایی در زمینۀ عرفان اسلامی دارد.

معروف ترین اثر او گلشن راز است.

 

 


سخنی با شما دانش آموز عزیز : 

این درسنامه را به عنوان منبعی برای تکمیل آموخته های خود در کلاس درس استفاده کنید.

به هیچ وجه برای انجام تکالیف محول شده از طرف دبیر، از این درسنامه بصورت مستقیم استفاده نکنید.

هدف ما ارائه منبعی مناسب برای درک بهتر و درست تر مفاهیم و آموزه های کتاب فارسی پایه هفتم بوده است.

امیدواریم بتوانیم در این امر کار کوچکی انجام داده باشیم.

در ادامه از شما می خواهیم در صورتی که مطالب و مفاهیم این درس را بصورت کامل آموخته و به حد تسلط رسیده اید در آزمون این درس هم شرکت کنید و آموخته های خود را مورد ارزیابی قرار دهید.

درسنامه فارسی هفتم درس اول

آزمون آنلاین - کلاس درس

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://clasedars.ir/?p=2396
بذرپور
ادمین وب سایت کلاس درس هستم با 23 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی هم اکنون هم در یکی از مدارس دولتی شهرستان ساوجبلاغ در سمت معاون آموزشی مشغول به کار هستم
مطالب بیشتر
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین

نظرات

0 نظر در مورد درسنامه فارسی هفتم درس اول

دیدگاهتان را بنویسید

error: شما نمی توانید مطالب سایت را کپی کنید!!!